International Peace Information ServiceNL | EN
Missie

IPIS is een onderzoekscentrum dat informatie verzamelt, structureert, assimileert en verwerkt tot rapporten, dossiers, artikels, briefings, trainingpaketten, workshops en voordrachten. De primaire doelgroep van IPIS zijn gouvernementele, niet-gouvernementele en intergouvernementele ontwikkelingsactoren, bedrijven en wetgevende instanties. Via multiplicatoren als de media, de academische wereld en think tanks bereikt onze informatie ook een breder veld van betrokkenen. In de ruimste zin bestaat onze doelgroep uit alle individuen en organisaties die begaan zijn met vrede, mensenrechten en ontwikkeling in sub-Sahara Afrika.

De ‘action research’ van IPIS focust op feiten en niet op theorieën, omdat wij na de fase van diagnose ook oplossingen – werkbare beleidsaanbevelingen, training, capaciteitsversterkende workshops - willen aanreiken die bruikbaar zijn in de praktijk voor onze primaire doelgroep. De onderzoeksactiviteiten zijn gegroepeerd in vier onderzoeksprogramma's waarrond IPIS in de loop der jaren een unieke, op veldonderzoek gebaseerde expertise en netwerk heeft opgebouwd.

  • Het onderzoeksprogramma Wapenhandel & Veiligheid brengt feiten aan het licht die in verband staan met de, doorgaans ondoorzichtige, internationale wapenhandel in en naar onze focusregio. De analyse van die feiten levert inzichten en oplossingen op in/voor de gevolgen van die handel op het vlak van conflict en onderontwikkeling. IPIS onderzoekt ook de logistieke ketens en infrastructuur die wapentransfers faciliteren.
  • Het onderzoeksprogramma Natuurlijke Rijkdommen brengt diepgravend onderzoek naar de exploitatie van natuurlijke rijkdommen en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de problematiek van welvaartverdeling, slecht bestuur en corruptie, conflictfinanciering en conflictpotentieel.
  • Het onderzoeksprogramma Bedrijven & Mensenrechten handelt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de rol die de privé-sector speelt in onze focusregio. Onze jarenlange ervaring leert dat bedrijven zowel een hefboom voor ontwikkeling en vrede kunnen zijn, als een bron van ontwikkelingsongelijkheid en conflict. Onze infoverstrekking inzake MVO is toegespitst op alle aspecten van duurzaamheid, respect voor de mensenrechten, en de implementatie van zelfregulerende mechanismen en harde wetgeving. Op vraag van onze opdrachtgevers wenden wij onze MVO expertise ook aan voor het ontwikkelen van methodologieën die ook buiten onze focusregio toepasbaar zijn.
  • Het onderzoeksprogramma Conflict Mapping is gericht op het in kaart brengen van diverse motieven van actoren in een conflict. Een belangrijk deel van dit onderzoek is het gericht op het verzamelen van betrouwbare data op het terrein en de visualisering ervan in cartografisch materiaal. 

©2018 IPIS vzw - Italiëlei 98a - Antwerpen

contactRSStwitterfacebook